قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

کلاس سوم صیرفیانپور - نمونه سوالات بنویسیم (سری 2)
 
کلاس سوم صیرفیانپور
چهارشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۱ :: ۱۵:۷ بعد از ظهر ::  نويسنده : عامری زاده


1- با هر يک از کلمه ها و ترکيب های زير، يک جمله بساز.

 

آسمان:

 

سيب شيرين:

 

لبخند:

 

لذّت بخش:

 

قفسه:

 

2- مخالف کلمه های زير را بنويس.

 

خنده(             ) - گرسنه(             ) - زود(            ) - تميز(             )

 

3- مرتّب کن.

 

-  را   پرت   تو   حواس   می کنی   بقيّه

 

.....................................................................

 

- می خواهيم   جديد   برای   امروز   نماينده ای   انتخاب   کلاسمان   کنيم

 

............................................................................................

 

4- هم معنی کلمه های زير را بنويس.

 

عجله(            ) - نماينده(            ) - شايستگی(             ) - شروع(             )

 

5- با کلمه ی زير، چهار کلمه ی جديد بنويس.

 

دانش --»    ..................    .................    .................      .................

 

6-با کلمه ی «پر» ، دو جمله بنويس که در دو جمله معنای متفاوت داشته باشد.

 

پر ـــ»

 

پر ـــ»

 

7-جمله های زير را با کلمه های داده شده، کامل کن.   

         [علاوه - علمی - پژمرده - طبيعت]

 

- برای گردشِ .................... ، به دامنه ی کوه می رويم.

 

- ما انسان ها .................. بر خانه، بايد محلّه و شهر خود را پاکيزه نگه داريم.

 

- ای کاش انسان ها .................... را بيشتر دوست بدارند.

 

- هوای آلوده، گل ها را ...................... می کند.

 

8- جمله ها را کامل کن.

 

  - من به درختان ................................. .  

 - حيف نيست که جنگل .......................................... .

 

9- به هر کلمه، «بان» اضافه کن و جمله بساز.

 

در ــ» ............. :

 

باغ ــ» ............... :

 

10-از روی سرمشق زير، دو بار بنويس.

 

تا توانی دلی به دست آور               دل شکستن هنر نمی باشد  [نظامی]

 

.................................................................................................

 

.................................................................................................

 

11- با دو کلمه ی زير، يک جمله بنويس.

 

مشغول - حلزون ـــ»

 

12- اگر دوستت يک شاخه گل به تو هديه بدهد، به او چه می گويي؟

 

 

 

13-يک نامه برای کسی که دوستش داری بنویسید.

                                                                                                 پیروز و موفق باشید.
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

.

كد ماوس